فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Inspiron Fan 1564

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: 0F5GHJ , F5GHJ , DFS531205HC0T , 4LUM3FAWI00 ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Inspiron Fan 1764

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: 0F5GHJ , F5GHJ , DFS531205HC0T , 4LUM3FAWI00 ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Inspiron Fan 4050

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: KSB0605HA-AM64 , DFS481305MC0T FADW , 23.10492.021 , 23.10492.011 , KSB0605HA , 23.10779.011 ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Inspiron Fan 500M

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: GB0506PGV1-8A , 4R197 , UDQFWPH01CQU معادل با مدل های: Dell Inspiron 500M , 510M Series ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Inspiron Fan 5010

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: MF60120V1-B020-G99 , 60.4HH13.002 , DFB451005M20T , 03T25W , 23.10378.001 , NC4TX , 0NC4TX , K9C29Y ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Inspiron Fan 5050

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: KSB0605HA-AM64 , DFS481305MC0T FADW , 23.10492.021 , 23.10492.011 , KSB0605HA , 23.10779.011 ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Inspiron Fan 5110

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: MF60090V1-C210-G99 , KSB0505HA-AJ1F , 23.10460.001 , DFS501105FQ0T FA80 , G75X05MS1AH 52T101 , 23.10459.001   معادل با مدل های: Dell Inspiron 15R-5110 , N5110 , M5110 Series ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Inspiron Fan M511R

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: MF60090V1-C210-G99 , KSB0505HA-AJ1F , 23.10460.001 , DFS501105FQ0T FA80 , G75X05MS1AH 52T101 , 23.10459.001   معادل با مدل های:Dell Inspiron 15R-M511R Series ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Inspiron Fan PP29L

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: NN249 , DC28A000J0L , NN249 , 0NN249 , C169M , 0C169M , KSB05105HA , KSB06105HA , KSB06205HA , DFS531205M30T F6H3-CW , 23.10194.002   معادل با مدل: Dell Inspiron PP29L Series ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Latitude Fan D500

0 تومان

پارت نانبرهای معادل: GB0506PGV1-8A , 4R197 معادل با مدل های: ell Latitude D500 , D505 , D510 Series ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Latitude Fan D600

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: GB0506PGV1-8A , 4R197 , UDQFWPH01CQU ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Latitude Fan D630

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: NN249 , DC28A000J0L , NN249 , 0NN249 , C169M , 0C169M , KSB05105HA , KSB06105HA , KSB06205HA , DFS531205M30T F6H3-CW , 23.10194.002   معادل با مدل های: Dell Latitude D630 , 630C , D631 Series ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Latitude Fan D820

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: NP865 , 0NP865 , DQ5D576F100 , DQ5D576F201 , NP865 , 0NP865 , DQ5D576F100 , DQ5D576F201 ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Latitude Fan E6400

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: FX128 , 0FX128 , ZB0506PFV1-6A معادل با مدل: Dell Latitude 6400 , 6410 Series128  ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Precision Fan M6300

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: MCF-J02BM05 , DC28A000920 , DQ5D577D115 , DQ5D577D026 , GB0507PGV1-A , DC28A000820 , MCF-J01BM05 , J5455 , YD615   معادل با مدل های: Dell Precision M6300 Series ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Precision Fan M65

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: UDQFZZR13CQU , UDQFZZR23CQU , E105866 , NP8651A00 , MCF-C16BM05-2 , NP865 , RT912 , YD866 ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Studio Fan 1555

0 تومان

پارت نامبرهای معادل:MCF-C30BM05 , K98270 , 3YFM8FAWI10 , 0W956J , W956J ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Studio XPS Fan 1340

0 تومان

معادل: Dell Studio XPS 1340 Series پارت نامبر معادل: ZB0506PGV1-6A, B3561.13.V1.F.GN, DQ5D565I002, U837D ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Vostro Fan 1000

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: MCF-J02BM05 , DC28A000920 , DQ5D577D115 , DQ5D577D026 , GB0507PGV1-A , DC28A000820 , MCF-J01BM05 , J5455 , YD615   معادل با مدل های: Dell Vostro 1000 Series ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Vostro Fan 1088

0 تومان

پارت نانبرهای معادل: Y34KC , 0Y34KC , DFS491105MH0T , 3CVM8FAWI00 , DFS551305MC0T , 010911B ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Vostro Fan 1310

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: R859C , 0R859C , AB7205HX-GC3 , JAL80 , DC280004MA0 , GB0506PFV1-A , 13.V1.B3404.F.GN.C1037 , ZB0506AUV1-6A , B3657.13.V1.F.GN ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Vostro Fan 1320

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: R859C , 0R859C , AB7205HX-GC3 , JAL80 , DC280004MA0 , GB0506PFV1-A , 13.V1.B3404.F.GN.C1037 , ZB0506AUV1-6A , B3657.13.V1.F.GN ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Vostro Fan 1440

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: KSB0605HA-AM64 , DFS481305MC0T FADW , 23.10492.021 , 23.10492.011 , KSB0605HA , 23.10779.011 ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Vostro Fan 2420

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: KSB0605HA-AM64 , DFS481305MC0T FADW , 23.10492.021 , 23.10492.011 , KSB0605HA , 23.10779.011 ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Vostro Fan 2510

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: R859C , 0R859C , AB7205HX-GC3 , JAL80 , DC280004MA0 , GB0506PFV1-A , 13.V1.B3404.F.GN.C1037 , ZB0506AUV1-6A , B3657.13.V1.F.GN ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Vostro Fan 3400

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: MF60090V1-D000-G99 , KSB05105HA-9K32 DFS451205M10T , F9Q8 , K0826P , 05F5GHJ , J6KH0 , 016M8   معادل با مدل های: Dell Vostro 3400 , V3400 Series ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Vostro Fan 3500

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: MF60090V1-D000-G99 , KSB05105HA-9K32 DFS451205M10T , F9Q8 , K0826P , 05F5GHJ , J6KH0 , 016M8   معادل با مئل های: Dell Vostro 3500 , V3500 Series ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell Vostro Fan 500

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: NN249 , DC28A000J0L , NN249 , 0NN249 , C169M , 0C169M , KSB05105HA , KSB06105HA , KSB06205HA , DFS531205M30T F6H3-CW , 23.10194.002 ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell XPS Fan L502

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: DSF601305FQ0T , W3M3P , 0W3M معادل با مدل های: Dell XPS 15 L502X Series3P ...

فن خنک کننده سی پی یو لپ تاپ دل Dell XPS Fan L701

0 تومان

پارت نامبرهای معادل: DSF601305FQ0T , W3M3P , 0W3M3P معادل با مدل های: Dell XPS 15 L701X Series ...

نمايش 193 تا 240 از 282 (6 صفحه)