تهران-پائینتر از میدان ولیعصر-مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه همکف واحد13
تلفن:       88852970           کد پستی: 1593733343